Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego

Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o.

Ogłasza przetarg nieograniczony na :

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla

kotłowni Zakładu Usług Technicznych

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikscja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał nr 1 do SIWZ

Zał nr 2 do SIWZ

Zał nr 3 do SIWZ

Zał nr 4 do SIWZ – umowa

Zał nr 5 do SIWZ

Zał nr 6 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania 13_11_2018

Informacja z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyniku przetargu