Odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego

Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o.

Ogłasza przetarg nieograniczony na :

Odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego z terenu oczyszczalni ścieków położonej w Zagórzu przy ul. Mostowej

Ogłoszenie o zmówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1,2,3,4,5,6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 8a

Załącznik nr 8b

Załącznik nr 8c

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty