Przedmiot Działalności

Przedmiotem działalności spółki jest:

01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
35.14.Z Handel energią elektryczną
35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych
35.22.Z Dystrybucja paliwa gazowych w systemie sieciowym
35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarka odpadami
42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
45.20 Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączenie motocykli
45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.40 Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
49.41.Z Transport drogowy towarów
61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączenie telekomunikacji satelitarnej
63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymanie porządku w budynkach
81.29.Z Pozostałe sprzątanie
81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni