Rejestry i Ewidencje

Zakładzie Usług Technicznych sp z o.o. W Zagórzu prowadzone są następujące rejestry i ewidencje zawierające informacje publiczne:

1.Dziennik korespondencyjny- ewidencja korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej
2.Ewidencja dokumentacji Zgromadzenia Wspólników oraz Rady Nadzorczej
3.Rejestr umów
4.Pocztowe książki nadawcze
5.Wykaz wzorów pieczątek
6.Rejestr awarii
7.Rejestr zużycia wody
8.Rejestry VAT (zakupów i sprzedaży)
9.Rejestr dokumentów bankowych
10. Rejestr dowodów kasowych
11.Rejestr środków trwałych
12.Ewidencja –sprzedaż wody i ścieków
13.Ewidencja wezwań upomnień
14.Rejestr próśb i podań klientów
15.Rejestr umów z odbiorcami
16.Rejestr dotacji dla odbiorców ścieków
17.Rejestr zgłoszeń budowy przyłączy
18.Publikacje w Biuletynie Informacji Publicznej –(dziennik)
19.Rejestr wniosków o udostępnienie dokumentów

Dostęp do informacji publicznych, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Usług Technicznych sp. z o.o. w Zagórz ul. Bieszczadzka 5 jest możliwy na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Dokumenty nie wymagające wyszukiwania, które mogą być udostępnione niezwłocznie, udostępnia się bez pisemnego wniosku. Udostępniane są wszystkie informacje publiczne z wyłączeniem:
– dokumentów niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Z 2005r Nr 196, poz 1631 z późn. zm.),
– dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą skarbową , bankową i statystyczną,
– dokumentów w zakresie objętym ochroną zbiorów danych osobowych,
– dokumentów zawierających informacje mogące naruszać prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy,
– akt osobowych pracowników , list płac i innych dokumentów pracowniczych – z wyjątkiem płac osób zajmujących funkcje publiczne,
– dokumentów zawierających inną prawnie chronioną tajemnicę.

Nadzór nad udostępnianiem informacji publicznych pełni pan Marian Hniłka. Osobami odpowiedzialnymi za udostępnianie informacji publicznych są kierownicy działów w zakresie dokumentów wynikających z przedmiotu działalności poszczególnych działów.
Udostępniający:

– informuje osobę zainteresowaną czy dokumenty mogą być udostępnione niezwłocznie,
– wyznacza pracownika Spółki, w obecności którego dokumenty mogą być udostępnione,
– wskazuje miejsce udostępniania dokumentów,
– w przypadku gdy dokument wymaga dłuższego wyszukiwania, wyznacza termin udostępniania dokumentu, nie dłuższy niż 14 dni od dnia złożenia wniosku – termin ten może być przedłużony ze względu na złożoność wniosku, ale wówczas o tym fakcie zainteresowany jest powiadomiony na piśmie.

Wgląd do dokumentów odbywa się w siedzibie i godzinach pracy Spółki, a także w obecności uprawnionego pracownika. Stanowisko Obsługi Klientów prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie dokumentów, który zawiera:
• – imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
• – datę złożenia wniosku,
• – podmiot wniosku,
• – nazwę udostępnionego dokumentu,
• – imię i nazwisko pracownika załatwiającego wniosek
• – datę załatwienia wniosku

W zakresie informacji publicznych nie udostępnionych w Biuletynie obowiązuje zarządzenie nr 1/2007 z dnia 04.01.2007r Prezesa Zarządu ZUT sp. z o.o. w Zagórzu w sprawie ustalenia opłat. I tak:
– za sporządzenie kopii dokumentów lub danych:
– w formacie A4 – 0,30 zł/str. kopii,
– w formacie A3 – 0,60 zł/str. kopii,
– za przegranie na 1 dyskietkę 3 zł,
– za przegranie na CD ROM 3 zł,

Opłaty, o których mowa należy uiścić w momencie odbioru przygotowanej informacji.