PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu poprawę standardów życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

WSPARCIE INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM, ULEPSZENIEM LUB ROZBUDOWĄ WSZYSTKICH RODZAJÓW MAŁEJ INFRASTRUKTURY, W TYM INWESTYCJI W ENERGIĘ ODNAWIALNĄ I OSZCZĘDZANIE ENERGII” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowe – etap I”

Operacja uzyskała dofinansowanie na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin zakończenia inwestycji: do 31.12.2021 roku.

Wartość ogółem: 2 380 332,60 zł

Dofinansowanie: 1 555 253,00 zł

Umowa o dofinansowanie nr 00086-65150-UM0900123/19 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łukowe Etap I wraz infrastrukturą techniczną.