Oczyszczalnia Ścieków komunalnych w Zagórzu o przepustowości 1300 m3/d, technologicznie oparta jest na metodzie oczyszczania mechaniczno – biologicznej.

W ramach 1 stopnia oczyszczania — mechanicznego usuwane są ze ścieków większe ciała stałe oraz zanieczyszczenia mineralne i ziarniste. Natomiast w części biologicznej tzw. oczyszczania 2 stopnia zachodzą procesy biochemiczne powodujące usuwanie zanieczyszczeń organicznych. Zastosowana technologia oparta na metodzie osadu czynnego jest przyjazna środowisku, bowiem osad czynny to te same mikroorganizmy, które występują powszechnie w wodzie i uczestniczą w procesie samooczyszczania się wód. Sztucznie skoncentrowane w jednym miejscu czynią proces eliminacji zanieczyszczeń bardziej skuteczny. Stworzenie im odpowiednich warunków tlenowych zapewnia pełne biologiczne usuwanie zanieczyszczeń organicznych.

Warunkiem uzyskania odpowiednich parametrów ścieków oczyszczonych jest przede wszystkim określony w bilansie skład ścieków, nie występowanie substancji szkodliwych.

Oczyszczalnia
Oczyszczalnia ścieków Zagórz

W budynku socjalno-technicznym zbiega się sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ponad 130 km. Mieszczą się tutaj również urządzenia zapewniające prawidłową pracę oczyszczalni takie jak mechaniczna krata schodkowa, dmuchawy, prasa do odwadniania osadów czy też agregat prądotwórczy. W budynku znajdują się pomieszczenia socjalne załogi oraz sterownia, wyposażenie jej stanowi system do wizualizacji, który daje możliwość kontroli pracy i awarii urządzeń oraz sterowania procesem technologicznym również z poza terenu oczyszczalni poprzez Internet. Ważny ze względów eksploatacyjnych jest system monitoringu oczyszczalni i 90 przepompowni ścieków, który za pomocą sieci GSM przesyła natychmiast informacje o powstałym zagrożeniu na danym obiekcie.

Węzeł oczyszczania mechanicznego obejmuje mechaniczną kratę schodkową oraz hydrauliczną praskę do skratek, które za pomocą podajnika transportowane są do szczelnie zamykanych pojemników. Pozbawione skratek ścieki kierowane są do pompowni głównej, z której przepompowywane są do piaskownika typu pionowego, tam następuję wytrącanie piasku i zawiesin mineralnych, stanowiących niekorzystne obciążenie dla procesów oczyszczania. Następnie ścieki przelewają się do zbiornika uśredniającego, który zabezpiecza przed nierównomiernością godzinowego dopływu oraz ujednolica dopływające zanieczyszczenia w celu zapewnienia równomiernej pracy osadu czynnego.

Część biologiczna została podzielona na dwa ciągi, każdy po 650 m3/d, obecnie jest wykorzystany tylko jeden. Ścieki przepływają kolejno do komór: defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. W każdej z nich panują odmienne warunki tlenowe. Zasadniczy proces zachodzi w komorze nitryfikacji, gdzie ma miejsce napowietrzanie ścieków wymieszanych z osadem czynnym. Mieszanina przepływa do osadnika wtórnego grawitacyjnego gdzie następuje oddzielenie ścieków oczyszczonych od osadu. Ścieki oczyszczone odbierane z koryt osadnika wtórnego odprowadzane są do rzeki Osławy. Pomiar ilości ścieków w korycie pomiarowym na odpływie ścieków oczyszczonych odbywa się w oparciu o zwężkę Ventouriego oraz układu przeliczającego spiętrzenia na szybkość i wielkość przepływu.

Osad nadmierny powstały z przyrostu mikroorganizmów odprowadzany jest do zagęszczacza., skąd jako osad zagęszczony kierowany jest do mechanicznego odwadniania osadów prowadzonego na prasie Monobelt.

Osady podawane są pompą śrubową o regulowanym wydatku 2-4 m3/h. Z prasą współpracuje urządzenie do przygotowania i dozowania polielektrolitu. Odwodniony do około 12% suchej masy osad za pomocą przenośnika ślimakowego jest transportowany pod wiatę. bezpośrednio do kontenera i wywożony do kompostowni.

Na terenie oczyszczalni istnieje również stacja zlewcza, mogącą przyjąć docelowo 6-8 wozów asenizacyjnych dziennie.Wyposażenie jej stanowi sito z prasa do skratek, moduł pomiarowy oraz urządzenie do poboru prób.

ZGŁASZANIE AWARII PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW:
tel: 502 299 059


Wodociągi w m. Kalnica i Średnie Wielkie

W ramach przedsięwzięcia w roku 2019 wykonano:

  • przebudowę istniejącej sieci rozdzielczej Ø90 z PCV na sieć wodociągową rozdzielczą z rur i kształtek technologii tworzyw sztucznych PE 100 RC SDR 17 wielowarstwowych o śr. Ø90mm i Ø63mm i długości:

– 1210,7 mb na terenie m. Kalnica

– 1373,4 mb na terenie m. Średnie Wielkie.

Ze zmodernizowanego zaopatrzenia w wodę korzysta łącznie ok. 200 osób.

Infrastrukturę powierzchniowych ujęć wody w m. Kalnica i m. Średnie Wielkie stanowią pompownie wody surowej, komorzy zasuw, rurociągi wody płucznej i rurociągi wody surowej.

Wydajność dobową nowych kontenerowych SUW zaprojektowano na ok. 20m3, bez zmiany miejsca ujęcia wody surowej (obecna komora zasuw, rzeka Kalniczka). Technologia uzdatniana wody oparta jest na układzie automatycznej dwukolumnowej stacji filtracji wody o wydajności nominalnej Q= 1,0 m3/h.

W skład pojedynczego urządzenia (pojedyncza kolumna stacji filtracji) złożonej następujących elementów:

  • kolumn filtracyjnych z tworzywa sztucznego 18×65” 1 szt.
  • systemu dystrybucyjnego 1 kpl.
  • wielodrogowego zaworu 1 kpl.
  • złoża filtracyjnego węgla aktywnego Turbidex 1 x 160L.

Stacja może pracować w systemie szeregowym lub równoległym. Za przebieg procesu odpowiedzialny jest sterownik czasowo – objętościowy, który kontroluje pracę kolumn Płukanie kolumn filtracyjnych jest prowadzone przy użyciu wody uzdatnionej, gromadzonej w zbiornikach wody przefiltrowanej o objętości 20 m3. Woda przefiltrowana jest poddana dezynfekcji za pomocą roztworu podchlorynu sodu, dozowanego z automatycznej stacji dozującej. Przewidziano dwa miejsca wtrysku dezynfektanta:

  • główny za stacją filtracji wody – chlorator współpracujący z wodomierzem kontaktowym dawkuje podchloryn sodu do wody uzdatnionej, następnie magazynowanej w zbiorniku wody.
  • dodatkowy przed złożem filtracyjnym w celu okresowej dezynfekcji złoża filtracyjnego.

Ze zbiornika magazynowego woda trafia dodatkowo do stacji sorpcji opartej na węglu aktywnym.

Za kolumną z węglem aktywnym zamontowany został filtr NW500 w celu wyeliminowania ewentualnego wynoszenia złoża filtracyjnego poza kolumny. Płukanie drenażu wody surowej odbywa się w trybie ręcznym pompą wody płucznej, wodą przefiltrowaną ze zbiorników magazynowych

Praca SUW podlegała monitoringowi. Każdy kluczowy element stacji przyporządkowany jest do automatyki nadzorującej poprawność ich pracy. Urządzenia pomiarowe jak mętnościomierz i sterownik pomiaru CL są monitorowane on line.

Ujęcie wody

Oczyszczalnia ścieków w m. Średnie Wielkie.

Ścieki z miejscowości Średnie Wielkie (osiedla mieszkaniowego) kierowane są na mechaniczno-biologiczną oczyszczalnie ścieków o przepustowości 44m3/d. Odprowadzenie ich następuje poprzez betonowy wylot kanalizacji sanitarnej do potoku Tarnawka.


Oczyszczalnia ścieków w m. Kalnica.

Ścieki z miejscowości Kalnica kierowane są na mechaniczno-biologiczną oczyszczalnie ścieków o przepustowości 34m3/d. Odprowadzenie ich następuje poprzez betonowy wylot kanalizacji sanitarnej do potoku Kalniczka.


Badania wody