Zakład usług technicznych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wyposażenie PSZOK w Zakładzie Usług Technicznych Sp. z o. o.

Zakład usług technicznych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na :

Dostawa oleju napędoweg do zbiornika zlokalizowanego na terenie Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.

Zakład usług technicznych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wyposażenie PSZOK w Zakładzie Usług Technicznych Sp. z o. o.

 

Zakład Usług Technicznych Sp. Z o o. Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Zagórz

 

`        Flaga 1                                         projekty                                                                                                          

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu poprawę standardów życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

WSPARCIE INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM, ULEPSZENIEM LUB ROZBUDOWĄ WSZYSTKICH RODZAJÓW MAŁEJ INFRASTRUKTURY, W TYM INWESTYCJI W ENERGIĘ ODNAWIALNĄ I OSZCZĘDZANIE ENERGII” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowe – etap I”

Operacja uzyskała dofinansowanie na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin zakończenia inwestycji: do 31.12.2021 roku.

Wartość ogółem: 3 884 780,66

Dofinansowanie: 1 998 557,00 zł

Umowa o dofinansowanie nr 00086-65150-UM0900123/19 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

Budowę systemu kanalizacji sanitarnej w części północnej miejscowości Łukowe oraz częściowo w miejscowościach Tarnawa Górna i Olchowa. Projekt zakłada podłączenie 100% budynków mieszkalnych oraz usługowych, handlowych i gastronomicznych znajdujących się w terenie projektowanej kanalizacji sanitarnej.