Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r .zaczynają obowiązywać nowe przepisy ochrony danych osobowych uregulowane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), znane powszechnie jako RODO. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

INFORMACJE DOTYCZE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZAKŁADZIE USLUG TECHNICZNYCH SP.Z O. O. ZAGÓRZU

Administrator Ochrony Danych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Technicznych Sp. z o. o.

 • adres ul. Bieszczadzka 5
 • 38-540 Zagórz
 • KRS: 0000132011
 • NIP: 6871004553
 • REGON: 370269712
 • Tel. 134651500
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • www.zut.zagorz.net

 

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

2. .ZUT Sp. z o. o. gwarantuje, że będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cele te zostały zawarte w poniższej tabeli.

 

Cel

Zawarcie, należyte wykonanie, rozwiązanie umów lub inne czynności niezbędne do realizacji zawartej umowy 

Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości lub realizacja zadań w interesie publicznym

 

Realizacja działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgódPozostałe cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych

Wyjaśnienie

Chodzi tu o wszelkie czynności w celu przygotowania do zawarcia umowy, realizacji umowy, reklamacji, rozwiązania umowy, archiwizacji, a także wykonania innych czynności prawnych związanych z umową,

 

W tym przypadku ZUT Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe po to, aby spełnić obowiązki nałożone z mocy przepisów prawa lub zrealizować zadania w interesie publicznym.

 

Jest to np. marketing usług i produktów ZUT Sp. z o. o.. W każdym przypadku zbierana od Pan/Pana zgoda będzie wskazywała m.in. cel przetwarzania danych, który chcemy w oparciu o tą zgodę realizować

Cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu są powiązane z realizacją umowy zawartej z Panią/Panem są to:

1) bezpieczeństwa transakcji, w szczególności zapobieganie nadużyciom,

2) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności, 3)ustalanie lub dochodzenie należności

Podstawa prawna

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. b)


 

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. c) oraz przepisy szczególne, które nakładają na ZUT Sp. z o. o. obowiązki wskazane w wyjaśnieniach lub Rozporządzeniu art. 6 ust. 1 lit. e).

 

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. a)
podstawa prawna: Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f)

Długość okresu przetwarzania danych

Do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową (np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 10 lat).W każdym przypadku - do czasu wypełnienia przez ZUT Sp. z o. o. obowiązków określonych w poszczególnych przepisach prawa lub wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym.

 

Do czasu wycofania udzielonych zgódDo czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów ZUT Sp. z o.o. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 10 lat. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania

 

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

3. ZUT Sp. z o. o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa (np. dane podane na formularzach), a także pozyskane z innych źródeł zgodnie z prawem oraz na podstawie umów z partnerami. Tymi innymi źródłami mogą być m. inn. źródła publiczne, np. rejestry KRS, CEIDG oraz źródła o ograniczonym dostępie, np. BIK, BIG. W każdym ze wskazanych przypadków ZUT Sp. z o. o. skrupulatnie weryfikuje czy ma podstawę prawną przetwarzania danych osobowych

 

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?

4. W zależności od łączących relacji, Z.UT Sp. z o. o. może przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od Pani/Pana lub osób trzecich:

a) dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania/adres do korespodencji),

b) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),

c) dane identyfikacyjne (np. numer dowodu osobistego, PESEL),

d) dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Tobą komunikacji),

e) dane dostępne publicznie lub pozyskane od podmiotów trzecich (np. dane pozyskane z CEIDG, BIK, BIG, KRS),

f) dane techniczne (np. dane urządzenia dostępowego jeżeli korzystasz z sieci ZUT NET) ,

g) dane lokalizacyjne (np. dane z rejestru gruntów i budynku, dane z wypisu KW.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych:

Pani/an dane osobowe będą przekazywane:

 • dostawcom systemów informatycznych i usług IT w ramach aktualizacji i naprawy oprogramowania tylko wyłącznie za naszą zgodą i zgodnie z naszymi poleceniami,
 • podmiotom świadczącym na rzecz ZUT Sp. z o.o. usługi związane z dochodzeniem należności, usługi prawne w związku z prowadzoną przez ZUT Sp. z o.o. działalnością ,
 • operatorom pocztowym,
 • bankom i pośrednikom płatności w zakresie realizacji płatności.
 • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa. dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich

 

Realizacja praw

5. Szczegółowa Informacja o Pani/Pana prawach:

a) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;

b) jeśli uzna Pan/Pan, że dane osobowe przetwarzane przez ZUT Sp. z o. o. są niezgodne z rzeczywistością, ma Pani/Pan prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,

c) ma Pani/Pan prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,

d) ma Pani/Pan prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

e) ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych .

f) ma Pani/Pan prawo, aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Państwa wpływa, chyba, że decyzja ta jest niezbędna do realizacji umowy, jest dozwolona prawem lub wyrażona została wcześniej na to wyraźna zgoda,

 

6. W przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji.

7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez ZUT Sp. z o. o. Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018 r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Nie podejmujemy działań zmierzających do przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany i ich profilowania oraz podejmowania sposób zautomatyzowany decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu ( art.22 ust.1 i 2 Rozporządzenia 2016/679).