Wodociągi w m. Kalnica i Średnie Wielkie

W ramach przedsięwzięcia w roku 2019 wykonano:

  • przebudowę istniejącej sieci rozdzielczej Ø90 z PCV na sieć wodociągową rozdzielczą z rur i kształtek technologii tworzyw sztucznych PE 100 RC SDR 17 wielowarstwowych o śr. Ø90mm i Ø63mm i długości:

- 1210,7 mb na terenie m. Kalnica

- 1373,4 mb na terenie m. Średnie Wielkie.

Ze zmodernizowanego zaopatrzenia w wodę korzysta łącznie ok. 200 osób.

Infrastrukturę powierzchniowych ujęć wody w m. Kalnica i m. Średnie Wielkie stanowią pompownie wody surowej, komorzy zasuw, rurociągi wody płucznej i rurociągi wody surowej.

Wydajność dobową nowych kontenerowych SUW zaprojektowano na ok. 20m3, bez zmiany miejsca ujęcia wody surowej (obecna komora zasuw, rzeka Kalniczka). Technologia uzdatniana wody oparta jest na układzie automatycznej dwukolumnowej stacji filtracji wody o wydajności nominalnej Q= 1,0 m3/h.

W skład pojedynczego urządzenia (pojedyncza kolumna stacji filtracji) złożonej następujących elementów:

  • kolumn filtracyjnych z tworzywa sztucznego 18x65” 1 szt.

  • systemu dystrybucyjnego 1 kpl.

  • wielodrogowego zaworu 1 kpl.

  • złoża filtracyjnego węgla aktywnego Turbidex 1 x 160L.

Stacja może pracować w systemie szeregowym lub równoległym. Za przebieg procesu odpowiedzialny jest sterownik czasowo - objętościowy, który kontroluje pracę kolumn Płukanie kolumn filtracyjnych jest prowadzone przy użyciu wody uzdatnionej, gromadzonej w zbiornikach wody przefiltrowanej o objętości 20 m3. Woda przefiltrowana jest poddana dezynfekcji za pomocą roztworu podchlorynu sodu, dozowanego z automatycznej stacji dozującej. Przewidziano dwa miejsca wtrysku dezynfektanta:

  • główny za stacją filtracji wody - chlorator współpracujący z wodomierzem kontaktowym dawkuje podchloryn sodu do wody uzdatnionej, następnie magazynowanej w zbiorniku wody.

  • dodatkowy przed złożem filtracyjnym w celu okresowej dezynfekcji złoża filtracyjnego.

Ze zbiornika magazynowego woda trafia dodatkowo do stacji sorpcji opartej na węglu aktywnym.

Za kolumną z węglem aktywnym zamontowany został filtr NW500 w celu wyeliminowania ewentualnego wynoszenia złoża filtracyjnego poza kolumny. Płukanie drenażu wody surowej odbywa się w trybie ręcznym pompą wody płucznej, wodą przefiltrowaną ze zbiorników magazynowych

Praca SUW podlegała monitoringowi. Każdy kluczowy element stacji przyporządkowany jest do automatyki nadzorującej poprawność ich pracy. Urządzenia pomiarowe jak mętnościomierz i sterownik pomiaru CL są monitorowane on line.

 

Oczyszczalnia ścieków w m. Średnie Wielkie.

Screenshot 41

Ścieki z miejscowości Średnie Wielkie (osiedla mieszkaniowego) kierowane są na mechaniczno-biologiczną oczyszczalnie ścieków o przepustowości 44m3/d. Odprowadzenie ich następuje poprzez betonowy wylot kanalizacji sanitarnej do potoku Tarnawka.

Oczyszczalnia ścieków w m. Kalnica.

Ścieki z miejscowości Kalnica kierowane są na mechaniczno-biologiczną oczyszczalnie ścieków o przepustowości 34m3/d. Odprowadzenie ich następuje poprzez betonowy wylot kanalizacji sanitarnej do potoku Kalniczka.