Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://zut.zagorz.net

Zakład Usług Technicznych w Zagórzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Usług Technicznych w Zagórzu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-04-20.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-20.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartłomiej Florian, zut.biuro@zut.zagorz.net. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 134631001. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek administracyjno-techniczny zlokalizowany jest przy ulicy Bieszczadzkiej 5 w Zagórzu. Jest to obiekt parterowy z dostępem bezpośrednio z poziomu gruntu, w którym wydzielono cztery pomieszczenia biurowe. Wszystkie cztery pomieszczenia administracyjne zlokalizowane są na jednym poziomie co zapewnia pozbawioną przeszkód komunikację poziomą. W budynku wydzielono również sanitariaty podniesione w stosunku do części biurowej około 12cm. Do części administracyjnej prowadzi jedno wejście główne zlokalizowane od strony ul: Bieszczadzkiej co umożliwia łatwą ewakuację w sytuacji zagrożenia. Od głównego wejścia do najdalej wysuniętego punktu części administracyjnej jest nie dalej niż 12m. Wejście główne prowadzi bezpośrednio do Biura Obsługi (pomieszczenie przechodnie) z którego jest bezpośredni dostęp do pozostałych pomieszczeń w związku z czym nie przewidziano konieczności wykonywania informacji dotyczącej rozkładu pomieszczeń.