Informacja o realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowe etap I

Zakład Usług Technicznych Sp.z  o.o. informuje o realizacji projektu wspólfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną I w oszczędzanie energii” nr 00086-65150-UM0900123/19 : „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowe – Etap I”

Całkowita wartość projektu: 2 380 332,60 zł

Dofinansowanie: 1 555 253,00 zł

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej dla miejsowości Łukowe Etap I wraz infrastrukturą techniczną.